Categorie: Raad van Kerken Oegstgeest

27 Oktober: Herdenkingsbijeenkomst rond Allerzielen

In samenwerking met het Dorpscentrum vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats om u gelegenheid te geven stil te staan bij het verlies van een dierbare en dit in verbondenheid met elkaar te delen. Passende muziek, teksten, gedachten en stilte maken deel uit van dit samenzijn. Deze middag is uitdrukkelijk bedoeld voor hen die een moment van bezinning en verbondenheid zoeken. U bent in de gelegenheid een lichtje aan te steken. De organisatie is in handen van de Vrijzinnige Protestanten.

Dorpscentrum Grote Zaal
zondag 27 oktober
richtbedrag € 5.-

Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604

20 Oktober: ZIN op Zondag

Op zondag 20 oktober houdt ds. Carel ter Linden over zijn nieuwste boek ‘Bijbelse miniaturen’. Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving. Tijdens zijn lezing neemt Ter Linden ons mee in de unieke, niet-historische, bééldende verhalen met een verborgen wijsheid. Verhalen die hun betekenis voor ons leven en de wereld van vandaag nergens verloren hebben. Ze zijn erop gericht hoe wij mensen kunnen leren om met deze aarde en alle leven om te gaan.

De wijsheid wordt in deze verhalen gezien als afkomstig van een ‘God’, die daarin af en toe het woord neemt. Een gedachte die voor niet-gelovigen uiteraard ondenkbaar is. Maar hoe beleven ‘gelovigen’ dit in deze tijd? Moet ook dit ‘spreken van God’ misschien verstaan worden als een bééld, dat begrepen moet worden vanuit de cultuur van die dagen?  Maar voor welke Werkelijkheid stond dit beeld dan voor het oude Israël? En wanneer iemand zegt:  ‘Ík geloof in God’, wat bedoelt hij of zij daar dan mee?

Aansluitend is  er een informeel samenzijn waarbij Ter Linden zijn boek zal signeren voor wie dat wil. Ter plaatse kan zijn boek worden aangeschaft.

Carel ter Linden was rond 1980 predikant in Oegstgeest en daarna tot 1999 verbonden aan de Kloosterkerk in Den Haag. Graag opgave voor aanwezigheid bij deze activiteit.

Dorpscentrum Grote Zaal
20 oktober 2019
Richtbedrag € 5,-                        

Gerrie Kooijman-van Andel, 06- 1839 2604 of gerriekooijman@planet.nl / Aart Verburg, 06- 1338 5961

14 / 15 Oktober: ZIN door de Week

In de avondkring en middagkring bespreken we o.l.v. Marjan Driessen boeken waarin religie of levensvragen een rol spelen. In oktober staat het boek van Michelle Obama, Mijn verhaal (Becoming). De andere boeken worden later, na overleg, bekend gemaakt. Deelname bij voorkeur voor de hele serie. U kunt zich opgeven bij Marjan Driessen per mail of telefoon.

Dorpscentrum Kerkelijk Bureauzaal

Avond:14 okt, 25 nov, 27 jan, 24 feb, 23 mrt.

Middag: 15 okt, 26 nov, 28 jan, 25 feb, 24 mrt.

Bij de middaggroep is nog plaats voor nieuwe deelnemers.

Richtbedrag € 5.- per keer

Marjan Driessen, 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com

26 September: ZIN door de Week

Start middagkring 26 september/ donderdag 14.30 -16.30 uur

Gesprekskring ‘God iets of niets?’

Start van een serie op 26 september, 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 20 februari en 19 maart (reservedatum).

Het religieuze landschap in Nederland is in de laatste 50 jaar ingrijpend  veranderd. In de ‘postseculiere’ maatschappij van nu past het traditionele onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen niet meer: er zijn nu religieuze atheïsten, we kennen  nu denkers, die hun spiritualiteit ontlenen aan de natuur of aan zelf ontworpen combinaties van elementen uit verschillende religies.

Wat betekent deze verandering voor moderne Christenen? Dat gaan we onderzoeken met als gids het boek van Taede A. Smedes ‘God, iets of niets?’, de postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof (Amsterdam 2016, € 19,90).Dr. L. Leertouwer is gespreksleider. De kring staat open voor max. 15 personen. Deelname bij voorkeur voor de hele serie.

Op Zondagmiddag 22 Maart om 15.00 uur geeft de schrijver een lezing over zijn boek in het Dorpscentrum.

Dorpscentrum Kerkelijk Bureauzaal | 26 september, 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 20 februari en 19 maart (reservedatum). Richtbedrag: €5 per middag. Lammert Leertouwer, 071- 5190227 of   l.leertouwer@me.com

Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604 ofgerriekooijman@planet.nl

22 September: ZIN op Zondag

Lezing & Gesprek –  ‘Bommel en de Bijbel’

Schrijver en striptekenaar Marten Toonder (1912-2005) portretteerde in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes met een grote knipoog de Nederlandse samenleving. Het is daarom niet verbazend dat hij zich daarin ook bezig heeft gehouden met het christendom, en in het bijzonder het Hollandse calvinisme. Ook de Bijbel was een inspiratiebron voor de Bommelverhalen: Toonder putte daaruit voor verhaalmotieven, maar ontleende ook woorden en uitdrukkingen aan de oude Statenvertaling. Daarnaast leverde hij in zijn verhalen impliciet kritiek op het christelijke gedachtegoed, waartegenover hij zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen plaatste.

In zijn lezing gaat Klaas Driebergen in op wat Marten Toonder geloofde en hoe hij tegen Bijbel en christendom aankeek, en geeft hij interessante en leuke voorbeelden van hoe dit doorwerkte in zijn verhalen. Dit alles geïllustreerd met videofragmenten en afbeeldingen uit de Bommelverhalen. Klaas Driebergen publiceerde meerdere boeken over Marten Toonder en diens werk. Zie www.klaasdriebergen.nl

Dorpscentrum Bomenzaal | Zondag 22 september. Richtbedrag: € 5,00. Gerrie Kooijman-van Andel, 06- 1839 2604 of gerriekooijman@planet.nl

Agenda AVP

ZIN op Zondag

27 januari / 17.00 – 19.30 uur

Kunst & Spiritualiteit – Merklappen, oude motieven in een nieuw jasje

Elsbeth Matthijsen laat enkele van haar\merklappen zien en vertelt over de herkomst en het gebruik van oude merklappen.

Ze ontwerpt ook zelf merklappen voor onder andere geboorte en huwelijk met behulp van oude motieven. Het is een heel proces om er een mooie eigentijdse merklap van te maken. Ze neemt ons mee in dat proces en vertelt ook over de betekenis van de motieven. Marjan Driessen gaat in op de achtergrond van de religieuze motieven.

We sluiten de bijeenkomst af met een eenvoudige maaltijd door vrijwilligers bereid. Daarom is het van belang dat u zich tijdig opgeeft.

Plaats Dorpscentrum Kapelzaal
Data zondag 27 januari
Kosten richtbedrag € 7,50
Info/opgave Marjan Driessen, 071-5131422

ZIN door de Week

Start 5 februari / 20.00 – 22.00 uur

Gesprekskring Meister Eckhart en Augustinus –Tekstlezing Martha en Maria

Vier avonden met tekstlezing van twee preken van Augustinus en Meister Eckhart over twee vrouwen uit het evangelie.Tekstlezing door dr. Bert Bos en dr. Arie Kooijman.

Aurelius Augustinus (354-430) en Meister Eckhart (ca.1260-1328) zijn beiden grote en originele denkers. Zij gaan op een verrassend creatieve manier om met de teksten die we denken te kennen. Het verhaal van Martha en Maria (Lukas 10:38-42) is zo bekend, maar beide leermeesters komen met geheel nieuwe interpretaties die ons vandaag inspireren. Het gaat over de vraag wat werken is en hoe wij God kunnen dienen in het alledaagse.

De leeskring wordt geleid door dr. Bert Bos en dr. Arie Kooijman. Bert Bos is emeritushoogleraar filosofie van de middeleeuwen in Leiden, hij doceerde over Augustinus en Eckhart. Arie Kooijman is theoloog en coach, hij verdiept zich al jaren in de preken en spiritualiteit van beide theologen. Groepsgrootte maximaal 15-20 deelnemers.

De gesprekskring wordt georganiseerd door Activiteiten Vrijzinnige Protestanten samen met de Taakgroep VOS van de Protestantse Gemeente Oegstgeest.

Plaats Dorpscentrum Hartmanzaal
Data dinsdagavond 5 februari, 5 maart, 2 april en 7 mei
Kosten richtbedrag € 5.- Bij voorkeur deelname aan alle avonden
Info/opgave Gerrie Kooijman-van Andel, liefst via de mail of 06-1839 2604. (teksten worden digitaal toegezonden). Max. 15-20 deelnemers. Aart Verburg, 06-1338 5961

ZIN op Zondag

10 februari / 15.00 – 16.30 uur

Lezing & Gesprek – Het majestueuze Heelal : ‘Sterrenstof zijt gij‘

Sterrenkundige Margot Brouwer neemt ons mee op reis door het Universum. Het begint als een wetenschappelijke reis waarin we het Heelal fysiek leren kennen, van onze Aarde tot de grootste structuren die de mens kent. Wat is de plaats van onze kleine planeet in het grote geheel? Hoe zijn wij mensen en het andere leven op Aarde uit gas en sterrenstof ontstaan? Zou er op andere planeten ook leven kunnen zijn? Langzaam verandert onze ruimtereis in een filosofische reis, die ook Margot haar persoonlijke zoektocht naar betekenis reflecteert. Wat betekent de kennis dat we uit sterrenstof bestaan voor ons? Hoe ga je om met je eigen nietigheid? Hoe kun je je nog geborgen voelen in een oneindig heelal? Worstelend met deze vragen vond ze houvast bij Spinoza, de filosoof die bijna 400 jaar geleden al zijn holistische visie van het Universum ontwikkelde. Een visie waarin God, de mens, de natuur en het Heelal samenvallen, en waarin wetenschap, filosofie en spiritualiteit een geheel vormen. Deze visie werd zelfs door Albert Einstein onderschreven toen hij zei: ‘Ik geloof in Spinoza’s God, die zichzelf openbaart in de wetmatige harmonie van de wereld’.

Margot Brouwer is natuur- en sterrenkundige. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Amsterdam is ze gepromoveerd aan de Leidse Sterrewacht, waar ze onderzoek deed naar donkere materie, alternatieve zwaartekracht en de grote-schaalstructuur van het heelal. Momenteel is ze werkzaam als sterrenkundig onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar vrije tijd denkt ze graag na over de filosofische kanten van de kosmologie. Daarnaast schrijft en spreekt ze regelmatig over wetenschappelijke en filosofische onderwerpen voor een breder geïnteresseerd publiek.

Plaats Dorpscentrum Bomenzaal
Data zondag 10 februari
Kosten richtbedrag € 5.-
Info/opgave Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604

ZIN op Zondag

24 februari 2019 / 17.00 – 19.30 uur

Kunst & Spiritualiteit – Martijn van Kogelenberg zingt Ede Staal

Bij Kunst & Spiritualiteit zingt en vertelt Martijn van Kogelenberg over Ede Staal. De Groningse zanger Ede Staal (1941-1986) geniet landelijk bescheiden bekendheid door zijn in het Gronings gezongen en zelf geschreven liedjes. Veelal dragen ze een weemoedig karakter. In de noordelijke provincies echter, en zeker in Groningen, weet iedereen wie hij is. Hij heeft veel betekend voor de Groningse taal in zijn relatief korte carrière. Hij woonde onder meer in Nieuwe Statenzijl, het meest noordoostelijke dorp van Nederland en hij heeft het Groningse land in al zijn facetten bezongen. Na zijn (vroege) overlijden in 1986 heeft zijn werk een breder publiek bereikt doordat zijn muziek te horen was in de film De Poolse Bruid (1998), die zich afspeelt op het Groningse ‘hogeland’. Tijdens de bijeenkomst zullen onder meer enkele liedjes van Ede Staal ten gehore worden gebracht. De uitvoerder excuseert zich bij voorbaat voor zijn gebrekkige Gronings.

We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd door vrijwilligers bereid. Daarom is het van belang dat u zich op tijd opgeeft.

Plaats Dorpscentrum Kapelzaal
Data zondag 24 februari
Kosten richtbedrag € 7,50
Info/opgave Marjan Driessen, 071-5131422

ZIN door de Week

27 februari / 20.00 – 22.00 uur

Lezing & Gesprek – Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie

Oude geloofszekerheden verdampen. Veel mensen kunnen weinig meer met de traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm.

Met ‘Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie’ (Uitgeverij Ten Have) schreef Frits de Lange een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen. De Lange zoekt naar nieuwe wegen, en gaat daarvoor te rade bij de moderne pelgrim, die tegenwoordig massaal naar Santiago de Compostella trekt. Voor de pelgrim 2.0 telt niet de kerkelijke leer, maar de spirituele en fysieke ervaring van de reis zelf. Ze voelen zich door iets of iemand (is dat ‘God’?) geroepen om op pad te gaan. Veel theologie zit in het hoofd – zeker bij protestanten. Het gaat over de leer. Maar dit is volgens Frits de Lange de kern van geloven: opstaan, in beweging komen, de ene voet voor de andere zetten. “Voor mij is de kern van geloof dat je de moed hebt om elke morgen opnieuw uit bed te stappen, te verlangen naar beter, voller, rechtvaardiger leven, en de hoop niet opgeeft dat het er ooit van komt.” In het spoor van de moderne pelgrim probeert De Lange tot het hart van de joods-christelijke traditie door te dringen.

Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. www.fritsdelange.nl

Plaats Dorpscentrum Bomenzaal
Data Woensdag 27 februari
Kosten richtbedrag € 5.-
Info/opgave Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604 Aart Verburg, 06-1338 5961

Inspiratie op Zondag

10 maart / 15.00 – 16.30 uur

Water : vernietigend, reinigend én leven schenkend

Wij Nederlanders hebben al een eeuwenlange strijd met water. Deze strijd laat ons vermogen zien hoe wij ons aanpassen. Bijna een-derde van Nederland is onder zeeniveau en heeft het risico van overstromen. Niet alleen de zee is hierin een serieuze bedreiging. Als een delta, met grote rivieren die de Noordzee instromen, riskeren we ook overstromingen door klimaatverandering en toenemende neerslag. In ons land zijn we vooral bezig met het in toom houden van het water door de waterwerken, kanalen, sloten, wateroverloopgebieden en de strijd tegen de verstening van onze leef-en woongebieden. In Afrika en andere gebieden op aarde dreigt er juist een tekort aan vooral drinkwater door de klimaatsverandering en allerlei andere oorzaken. 

Met ds. Marjan Driessen staan we stil bij de vernietigende, reinigende en leven schenkende betekenis van water in de bijbel en de betekenis van water in ons leven hier en nu.  

Leiden Marketing heeft het thema Water geïntroduceerd om de stad Leiden in 2018 te promoten.

Plaats Dorpscentrum Bomenzaal
Data zondag 10 maart
Kosten richtbedrag € 5,00
Info/opgave Marjan Driessen, 071-5131422

ZIN op Zondag

24 maart / 17.00 – 19.30 uur

Kunst & Spiritualiteit – Beeldcultuur over ‘De brede en de smalle weg’

In deze bijeenkomst van Kunst & Spiritualiteit zal het gaan over het maken van keuzes in het leven van mensen. Goed of kwaad, deugd of zonde: het maken van bepalende keuzes in het leven is een thema dat de mensheid al sedert eeuwen bezield.

De Griekse dichter Hesiodos schreef voor het eerst in de 8ste eeuw voor onze jaartelling over deze levensvraag. De ondeugd als een gemakkelijke en de deugd als een stijgende, moeilijke weg. Zevenhonderd jaar later spreekt Jezus erover in de Bergrede. (Mat.7:13-14). Die teksten, worden in de beeldcultuur voorgesteld als de zogenoemde ‘ brede en smalle weg’. Het thema wordt in de westerse kunst populair aan het begin van de 16de eeuw onder invloed van het humanisme.

Evelyne Verheggen zal in haar lezing aandacht besteden aan de iconografie over dit onderwerp en de ontwikkeling daarvan. Zij is kunsthistoricus, erfgoeddeskundige en cultuurhistorica voor religieus erfgoed en is gepromoveerd op het gebruik en de verspreiding van bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden. Deze bijeenkomst sluiten we af met een eenvoudige maaltijd door vrijwilligers bereid. Daarom is het van belang dat u zich tijdig opgeeft.

Plaats Dorpscentrum Kapelzaal
Data zondag 24 maart  
Kosten richtbedrag € 7,50
Info/opgave Marjan Driessen, 071-5131422

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén