Onze

Governancecode

Governancecode

Inleiding
Hieronder zijn de onderwerpen weergegeven die de governancecode vormen.

Missie en visie
De missie is het fundament van de organisatie en beschrijft het bestaansrecht van het Dorpscentrum.
‘Het Dorpscentrum wil een laagdrempelige en aantrekkelijke plek zijn voor de Oegstgeester samenleving waar ontmoeting en verbinding ontstaat rondom thema’s zoals identiteit, zingeving en welzijn dat jong en oud, vitaal en minder vitaal en alle gezindten hierin kunnen meedoen en van elkaar kunnen leren’.

De visie is de manier waarop het Dorpscentrum de missie wil realiseren.
Het Dorpscentrum verhuurt ruimten aan derden ten behoeve van activiteiten voor de Oegstgeester samenleving. Daarnaast worden eigen activiteiten georganiseerd. Het is een maatschappelijke onderneming, een organisatie zonder winstoogmerk, die gerund wordt met en door vrijwilligers waarbij de kernwaarden van het Dorpscentrum centraal staan. 

1. Kernwaarden
Gastvrij
In staat om laagdrempelig, open en betrokken te zijn in de onderlinge contacten en in de contacten met de bezoekers, huurders en gasten zowel via de telefoon als via de mail. In staat zijn eenieder die het Dorpscentrum binnenkomt vriendelijk en belangstellend te ontvangen zodat de ander zich welkom voelt. 

Verbindend
In staat zijn om relaties op te bouwen, mensen met elkaar in contact te brengen en daarbij oog te hebben voor de ander.
In staat om invoelend te zijn, niet veroordelend maar gericht op oplossingen en open te staan voor ideeën.
In staat zijn om hulp te bieden en om hulp te vragen als dat nodig is en je grenzen aan te geven.
In staat zijn om waardering te hebben voor de medemens en daarbij diens kwaliteiten en prestaties te zien en te aanvaarden, rekening houdend met eventuele bijzonderheden en/of achtergrond.

Betrouwbaar
In staat om open en eerlijk te zijn, goed te kunnen luisteren, te handelen volgens de afspraken die gelden, gedane beloftes na te komen en aanspreekbaar te zijn.
In staat om integer om te gaan met vertrouwelijke informatie en eventuele onvrede of kritiek uit te spreken met de juiste/betrokken persoon.
In staat zijn met zorg en aandacht voor details werkzaamheden uit te voeren, op tijd te komen, op tijd klaar te zijn en oplettend te zijn.

2. Strategie en beleidscyclus
De strategie is een vertaalslag van de doelstellingen die logischerwijs voortvloeien uit de missie en visie van het Dorpscentrum. Door duidelijk de richting voor de toekomst aan tegeven en acties te formuleren kan de strategie werkelijkheid worden. Die vertaalslag gebeurt in een beleidscyclus waarin het beleidsplan wordt opgesteld en wordt voorzien van een SMART actieplan met daarin de concrete uitwerking van de geformuleerde doelstellingen.

De beleidscyclus is een proces van voorbereiden, opstellen, besluiten, uitvoeren en evalueren van het beleid van het Dorpscentrum. De beleidscyclus kent een looptijd van drie jaar met daarbinnen de jaarlijkse begroting en het financiële jaarverslag.
2.1 Voorbereiden beleid
       – SWOT uitvoeren, informatie verzamelen, evaluatie doelstellingen voorgaande beleidsplan.
2.2 Opstellen beleid
       – Structuur vaststellen en concept SMART doelstellingen formuleren en prioriteren. 
2.3 Besluiten beleid
       – Besluiten definitieve structuur en inhoud.
2.4 Evalueren beleid
       – Evaluatie voortgang en resultaten uitvoeren beleid en zo nodig tussentijds bijsturen.

3. Organogram
Het organogram geeft de ondernemingsstructuur van het Dorpscentrum weer.

De bedrijfsleider stuurt de vrijwilligers aan. De verschillende teams geven samen invulling aan het primaire proces van het Dorpscentrum: het uitvoering geven aan de missie en visie van het Dorpscentrum passend binnen de doelstelling van de stichting om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Naast dit primaire proces kan het bestuur of de bedrijfsleider (tijdelijke) commissies instellen, die invulling geven aan verbeterprojecten die voortkomen uit de resultaten van de SWOT analyse.

4. Het bestuur.
Het bestuur bestuurt de stichting en is daarmee verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen, alsmede voor de naleving van de vigerende wet- en regelgeving.

Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie of ten hoogste zeven bestuurders en kent de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden hebben een verschillende achtergrond verspreid over verschillende deskundigheden (bestuurlijk, beheer, financieel, vastgoed, juridisch, HRM). De voorzitter heeft een overkoepelende en coördinerende rol. De bestuurders zijn allen ingezetene van en bekend met de Oegstgeester samenleving en hebben affiniteit met de ideële bewegingen in het dorp.

5. Bestuursfuncties en bestuursmodel
Het bestuur wijst uit zijn midden ten minste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Aan deze functies zijn in bepaalde profielen beschreven taken verbonden.
Het bestuur vervult de rol van constituerende leiding en richt zich op de ontwikkeling en vaststelling van algemeen beleid. Het bestuur voert bestuurlijke taken en bevoegdheden uit. De verantwoordelijkheid voor de operationele leiding ligt bij de bedrijfsleider. 

6. Portefeuilles van de bestuursleden (Bijlage 1).
Het bestuur is collegiaal en besluitvorming vindt plaats in consensus. Er is voor gekozen om uitwisselbare portefeuilles te benoemen en die onderling te verdelen.

De portefeuillehouder is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het signaleren, agenderen en (laten) opvolgen van uit te voeren taken en verantwoordelijkheden die liggen op het gebied van de betreffende portefeuille.

De portefeuillehouder is in voorkomende gevallen het eerste aanspreekpunt van de bedrijfsleider voor onderwerpen die liggen op het gebied van de betreffende portefeuille.  
Het bestuur onderscheidt de volgende portefeuilles:

– Vrijwilligers en HRM (o.a. werving, vrijwilligersadministratie en -beleid, sociale veiligheid, vrijwilligersraad)
– Identiteit, zingeving en welzijn (o.a. ontwikkelen eigen activiteiten, relatie met partners op de sociale kaart)
– Juridische zaken (o.a. vergunningen, contractmanagement, compliance en verzekeringen)
– Vastgoed (gebouw- en tuinonderhoud, verbouw, verduurzaming)
– Marketing en communicatie (o.a. social media, persberichten, posters en brochures)

7. Stichting Vrienden van het Dorpscentrum
De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Oegstgeest en heeft als doel:

7.1 Het creëren van een breed draagvlak in de gemeente Oegstgeest voor de activiteiten van het Dorpscentrum op het gebied van zingeving en welzijn in de gemeente Oegstgeest.
7.2 Het doen ontstaan van een ambassadeursnetwerk rondom het Dorpscentrum Oegstgeest.
7.3 Het (doen) organiseren van maatschappelijke activiteiten ten behoeve van de dorpsgemeenschap.

De Stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het werven van fondsen voor het kunnen doen uitvoeren van de missie van het Dorpscentrum Oegstgeest.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

Mededelingen

Contactformulier

VOOR EEN KLACHT, EEN VERBETERSUGGESTIE OF EEN COMPLIMENT

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Door verder te gaan, gaat u akkoord. lees meer